Nordals

Badmintonklub

Love og vedtægter for Nordals Badmintonklub


1.  Klubbens navn:Nordals Badmintonklub

Hjemsted:6430 Nordborg

(stiftet den 14 - 11 - 1968)


2.  Klubbens formål er at virke for udbredelse af badmintonsporten på

Nordals og desuden give medlemmerne mulighed for deltagelse i turneringer, stævner, kurser m.m.


3.  Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer.


4.  Klubben er gennem DBF Sønderjylland tilsluttet Danmarks   

            Badminton Forbund som er medlem af Danmarks Idrætsforbund, og

            klubbens medlemmer er til enhver tid underkastet love og

bestemmelser, som disse organisationer måtte fastlægge og vedtage.


5.  Klubbens højeste myndighed er “Generalforsamlingen”, som 

            afholdes èn gang årligt i august/september måned. Indkaldelsen til     

            generalforsamlingen skal foretages med mindst 8 dages varsel ved

            annoncering i dagspressen.

Generalforsamlingen vælger bestyrelse bestående af: Formand, Kasserer samt 1 - 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig på første

møde efter generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:


1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Valg til bestyrelsen

5. Øvrige valg

6. Pausefordeling af spilletider


7. Indkomne forslag

8. Eventuelt


Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen.

Formand samt 1 revisor afgår i år med lige endetal.

Kasserer samt 1 revisor afgår i år med ulige endetal.


Genvalg kan finde sted.


6.  Afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Skriftlig afstemning kan kræves af et flertal af de     

            mødte medlemmer.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 14 år og opefter, og som ikke er i kontingentrestance.


Forslag til generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Til forslag om lovændringer kræves dog 1/3 af alle stemmeberettigede medlemmers fremmøde til generalforsamlingen.

Er generalforsamlingen i sådanne spørgsmål ikke beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ekstarordinær generalforsamling, ligeledes med varsel som i § 5, og afstemninger afgøres ved almindeligt stemme- flertal uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan ligeledes, når bestyrelsen finder det påkrævet, indkaldes med 8 dages varsel.

Bestyrelsen skal, når den fra mindst ¼ af medlemmerne har modtaget skriftligt begrundet krav herom, indkalde til ekstraordinær generalforsamling.


7.  Kontingentets størrelse fastlægges af bestyrelsen.


8.  Medlemskab af klubben kan af bestyrelsen bringes til ophør når:

A. Et medlem er i kontingentrestance, eller

B. Et medlem ikke holder sig klubbens love og vedtægter efterrettelige.

Eksklusion af et medlem kan dog kun foretages af bestyrelsen ved

almindeligt flertal.


9.  Bestyrelsen repræsenterer klubben udadtil, og den fastlægger selv

            sin forretningsgang.

Bestyrelsen vælger de nødvendige trænings-, spille- og festudvalg.

Bestyrelsen udarbejder trænings- og spilleplaner

            Ophængte ordensreglementer i de lejede lokaler skal til enhver tid

            overholdes. Tvivlsspørgsmål indenfor klubben kan forelægges

            bestyrelsen til behandling.


10.  Medlemmer har ret til at benytte de af klubben lejede lokaliteter i

            henhold til udarbejdet turnusplan samt det af klubben anskaffede

            materiel.

Bolde der anvendes til turneringer betales af klubben.


11.  Opløsning af klubben kan kun behandles af en generalforsamling som

alene er indkaldt med dette øjemed og med varsel som i § 5 anført. Mindst 2/3 af klubbens aktive stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og der fordres ¾ af de afgivne stemmer til forslagets vedtagelse.


Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer, sammenkaldes med mindst 14 dages varsel til en ny generalforsamling, på hvilken bestemmelse kan tages, uanset de fremmødtes antal, men dog kun den ovennævnte majoritet.


I tilfælde af klubbens opløsning skal dens eventuelle midler tilfalde sporten på Nordals.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling

den 14 november 1968.


Revideret den 26 august 1998.

Revideret den 28 august 2008.